ITEA-2011

Feed Rss

Тезисы

1. Абдуллаева О.С. Профессионально-педагогическая направленность в качестве активации интереса преподавателя к профессии
2. Адаменко К.Р. Методи побудови компетенцій спеціалістів
3. Артеменко В.Б., Карпа А.Г., Полотай О.І. Персональні навчальні середовища на засадах соціальних сервісів у системі MOODLE
4. Архангельська С. Л., Курочкін В. В. Гнучка технологія моделювання кампусних мереж на основі розвинутої системи інформаційних послуг
5. Бахрушин В.Е., Горбань А.Н., Игнахина М.А. Развитие образовательной среды для поддержки учебных программ подготовки специалистов в области системных наук и кибернетики
6. Бекназаров К.Т. Становление и развитие информационных технологий экономики
7. Бекназарова С.С., Абдуллаева О.С. Современные подходы и методики организации процесса обучения
8. Бєлявцева Т.В., Біла Ю.А. Використання засобів ікт для моделювання економічних процесів
9. Бортновский С.В., Дьячук П.П., Дьячук П.П. (мл), Кузьмин Д.Н. Динамическое компьютерное тестирование коммуникативности обучающихся решению задач
10. Васютинська Ю.О., Кузьмінська Н.Л. Особливості сучасного освітнього простору україни
11. Вертугіна В. М. Формування життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як відображення організації освітнього простору днз у світлі сучасних вимог
12. Войченко А.П. Построение двухкомпонентной учебной среды для поддержки life long learning
13. Войченко А.П. Разработка информационных систем на базе гибкой трехуровневой архитектуры
14. Войченко А.П. Методы построения и оптимизации индивидуального информационного пространства
15. Воронкін О. Персональні навчальні мережі в системі дистанційної освіти
16. Воронкін О. Проблеми формування якісного інформаційно-освітнього середовища внз україни
17. Галущенко О. В., Колгатін А. О. Навчально-ігрова програма з перетворення графіків функцій
18. Гладышева М.М., Зарецкий М.В. Проблемы начального этапа изучения языков программирования
19. Глибовець М. М., Гломозда Д. К. Гетерогенне програмне навчальне середовище для організації очного і електронного навчання у вищому навчальному закладі
20. Голицына И.Н., Афзалова А.Н., Ахметова А.Р., Юсупова А.М. Формирование образовательной среды современных ит-специалистов
21. Гризун Л.Е. Кібернетичні засади проектування модульної структури навчальної дисципліни на основі інтеграції наукових знань
22. Гриценко В.И. Новые информационные технологии в образовании для всех: интеграция науки и образования
23. Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. Підготовка фахівців з інформаційної безпеки для потреб міністерства надзвичайних ситуацій україни
24. Жук М. В. Образовательная среда как фактор поиска ответов вызовам современному образованию
25. Жук Ю. А. Информатизация образования: надежды и риски
26. Жукова Н. С. Потенциал социальных сетей в образовательном процессе россии и германии
27. Зарецкая М.А., Зарецкий М.В. Компьютерное моделирование для магистров в техническом университете
28. Калугина О.Б., Воронин Б.И. Разработка виртуальных обучающих тренажеров путем моделирования технологических процессов на металлургических предприятиях
29. Каракашева-Йончева Л. М. Метод диалогического изложения на семинарских занятиях по математическому анализу
30. Келеберда И.Н., Шрестха С.Н. Волонтерство как средство взимодействия ит специалистов и студентов в процессе обучения
31. Коваленко О. Предметно-просторове середовище як засіб розвитку компетенцій дітей дошкільного віку
32. Колгатін О.Г. Структура й функціонування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики
33. Колесник М. І. Реалізація компетентнісного підходу у навчальному середовищі через засоби ікт
34. Колос К. Р., Спірін О. М. Результати експериментальної роботи з розвитку предметних компетентностей учителів інформатики засобами дистанційного навчання
35. Кравченко А. Ю. Інноваційні навчальні середовища
36. Крупський Я.В., Михалевич В.М. Розвиток системи maple шляхом створення навчальних тренажерів з покрокового розв’язання типових задач вищої математики
37. Кузьмінська О.Г. Освітнє середовище як об’єкт проектування та засіб набуття компетентностей педагогів в умовах університету
38. Кулішов С., Шевченко Т., Сорокіна С., Третяк Н. Системне та антисистемне співставлення як метод та середовище навчання творчому клінічному мисленню
39. Літіченко О. Інформаційні технології в освітньому середовищі дошкільного навчального закладу
40. Лопай С. А. Інформаційна система управління навчальним процесом
41. Лупаренко Л. А. Аналіз впровадження видавничої платформи open journal systems у вітчизняному і зарубіжному електронному науковому видавництві
42. Любарова В. Інформаційні технології як модель освіти
43. Лялецький О.В. Про роботу з математичними текстами в алгоритмі очевидності
44. Мазурок Т. Интеллектуальное управление информационными процессами в научно-образовательных средах
45. Маклаков Г., Климков П. Разработка концепции создания виртуальных учебных сред подготовки авиационных специалистов
46. Маклаков Г.Ю., Гешев Д.Н. Виртуальная высшая школа подготовки пилотов
47. Манако А.Ф. Еволюція та конвергенція інформаційних технологій підтримки освіти та навчання
48. Манако В.В. Модель мікросвіту мережевої взаємодії групи користувачів з інформаційними ресурсами в контексті електронного навчання
49. Марченко Т. Педагогічні аспекти створення, підтримки та розвитку освітнього середовища як засобу формування професійних компетентностей
50. Матвієнко Р.М. Тривимірне моделювання окремих вузлів газоперекачувального обладнання
51. Мельник І.Ю. Використання сучасних навчальних середовищ як засобу розвитку творчих компетенцій
52. Михалевич В.М., Тютюнник О.І. Адаптація системи maple до геометричної ілюстрації ключових етапів симплекс-методу
53. Морозова А. А. Реализация компетентностного подхода в преподавании дисциплины «выпуск учебной радиопередачи»
54. Науменко Т. Інформаційні технології для дітей раннього та дошкільного віку
55. Олефіренко Н.В. Інформатична підготовка вчителя початкової школи
56. Олійник Л. Програма intel®«навчання для майбутнього» в системі післядипломної освіти педагогів дошкільних навчальних закладів
57. Ольховський Є.О., Пащенко О.С. Розробка системи управління навчальним закладом
58. Петренко Л. Морфологія інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (емпіричні дані)
59. Петров С. О., Петрова Л. Г. Деякі аспекти оптимізації функціонування електронних систем комп’ютеризації освіти
60. Поліщук А. А. Формування візуально знакової культури подання інформації в сучасному навчальному середовищі
61. Пономарьова Н.О., Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
62. Попова Н. Подход к работе с гетерогенным контентом для поддержки электронного обучения
63. Придатко О. В., Паснак І. В., Ренкас А. Г., Сичевський М. І. Експериментальне дослідження впливу комбінованого навчання із залученням комп’ютерних інтерактивних засобів на успішність студентів
64. Прилуцька Н. С. Деякі аспекти створення спецкурсу з використання електронних бібліотек під час підготовки майбутніх учителів математики
65. Прилуцький К. В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови засобами інтернет-технологій
66. Рак Т. Є., Ренкас А. Г., Сичевський М. І., Придатко О. В. Інтерактивні тестові системи під час проведення аудиторних занять
67. Рего Г. Інноваційні технології підготовки фахівців-дошкільників в угорщині
68. Резник С.В. О разработке информационных систем для поддержки образования в рамках теории категорий
69. Рогач О., Сав’юк Л.О. Проектування та практична реалізація лабораторних практикумів у структурі систем дистанційного навчання технічного спрямування
70. Синица Е.М., Манако А.Ф. К вопросу о развитии современных учебных сред
71. Скрыпник И.Н., Дудченко М.А., Новак О.В., Дудченко М.А., Шапошник О.А. Пути преодоления регресса в обучении студентов и развитии современной медицины
72. Скуднова Т.Д. Акмеологическая подготовка специалистов в условиях высшего профессионального педагогического образования
73. Стеценко І. Складові інформаційної культури для педагогів дошкільної та початкової освіти
74. Теплюк А. Вплив інформаційних технологій, як складової предметно-ігрового середовища для дітей раннього віку
75. Титенко С.В., Гагарін О.О. Формальний апарат та програмні засоби автоматизації побудови індивідуального навчального web-середовища
76. Триус Ю. В. Організаційні та педагогічні аспекти розвитку і впровадження технологій мобільного навчання у вищій школі
77. Харченко В. В. Еволюція інформаційних технологій з підготовки фахівців аграрної сфери
78. Чайковська О.А. Мультимедійні технології в музичній освіті як чинник формування інноваційного навчального середовища
79. Шишкіна М. П. Формування навчальних компетентностей учнів із використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій
80. Юхименко О.В., Ярмілко А.В. Комп’ютерний навчально-контролюючий комплекс для вивчення математичних дисциплін