ITEA-2013

Feed Rss

Авторам / Call for papers

  

До участі в конференції запрошуються представники освітніх і наукових організацій, фахівці в області педагогіки, інформаційних та комунікаційних технологій, представники громадських організацій і засобів масової інформації.

Основні напрями роботи конференції:

 1.  Безперервна освіта: виклики сучасного інформаційного суспільства.
 2.  ІКТ в освіті для всіх.
 3.  Організаційні та методологічні аспекти безперервної освіти.
 4.  Педагогічні аспекти безперервної освіти.
 5.  ІКТ в дошкільній та шкільній освіті.
 6.  Розвиток системи підготовки та перепідготовки фахівців.

Подача й редагування тез здійснюється за допомогою сервісу Google Docs.

Після реєстрації кожний автор отримує посилання для доступу до індивідуального шаблону Google Docs, за допомогою якого завантажує текст своїх тез.

НЕ ТРЕБА НАДСИЛАТИ ТЕЗИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ!

Орієнтовний обсяг тез – 3-7 сторінок формату А5.
Тези можуть бути написані англійською, українською або російською мовою.

Прийняті тези доповідей будуть опубліковані в збірнику праць конференції, а також розміщені на сайті.

Якщо у Вас виникли питання, пишіть на iteaconf2013@gmail.com


 
Рус
К участию в конференции приглашаются представители образовательных и научных организаций, специалисты в области педагогики, информационных и коммуникационных технологий, представители общественных организаций и средств массовой информации.

Основные направления работы конференции:

 1. Непрерывное образование: вызовы современного информационного общества.
 2. ИКТ в образовании для всех.
 3. Организационные и методологические аспекты непрерывного образования.
 4. Педагогические аспекты непрерывного образования.
 5. ИКТ в дошкольном и школьном образовании.
 6. Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов.

Подача и редактирования тезисов осуществляется с помощью сервиса Google Docs.

После регистрации каждый автор получает ссылку для доступа к индивидуальному шаблона Google Docs, с помощью которого загружает текст своих тезисов.

НЕ НАДО НАПРАВЛЯТЬ ТЕЗИСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

Ориентировочный объем тезисов – 3-7 страниц формата А5.

Тезисы могут быть написаны на английском, украинском или русском языке.

Принятые тезисы докладов будут опубликованы в сборнике трудов конференции, а также размещены на сайте.

Если у Вас возникли вопросы, пишите на iteaconf2013@gmail.com


 
En
The conference welcomes representatives of educational and research organizations, experts in education and ICT, representatives of NGOs and mass media.

The main topics of the conference:

 1. Lifelong Learning: challenges of the modern information society.
 2. ICT in education for all.
 3. Organizational and methodological aspects of Lifelong Learning.
 4. Pedagogical aspects of Lifelong Learning.
 5. ICT in pre-school and school education.
 6. Specialists’ training and retraining system development.

Paper submission and editing will be performed through the Google Docs service.

After registration each author will get a link to access an individual template in Google Docs to load and edit the paper.

DO NOT SEND PAPERS VIA E-MAIL!

A paper must be 3-7 pages of A5.

Papers accepted in English, Ukrainian or Russian.

Papers will be published in the conference proceedings, as well as hosted at the website.

If you have any questions, please contact us at iteaconf2013@gmail.com