ITEA-2013

Feed Rss

Про конференцію / About

  

  Восьма міжнародна конференція

«Нові інформаційні технології в освіті для всіх:

безперервна освіта» (ITEA-2013)

26-27 листопада 2013 р.

Київ, Україна

 Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) продовжує цикл наукових заходів, організованих Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем як Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України.

Привітання учасникам конференції від директора МННЦ, завідуючого кафедрою ЮНЕСКО, професора В.І. Гриценка

Привітання учасникам конференції від Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

Привітання учасникам конференції від Національної академії наук України

Основні напрями роботи конференції:

1.     Безперервна освіта: виклики сучасного інформаційного суспільства.

2.     ІКТ в освіті для всіх.

3.     Організаційні та методологічні аспекти безперервної освіти.

4.     Педагогічні аспекти безперервної освіти.

5.     ІКТ в дошкільній та шкільній освіті.

6.     Розвиток системи підготовки та перепідготовки фахівців.

На сайті конференції буде проводитись відеотрансляція виступів у режимі реального часу. Відвідувачі сайту матимуть змогу задавати питання доповідачам.

Тези доповідей, відеозаписи виступів та презентації будуть розміщені на сайті конференції.

Вибрані тези будуть опубліковані у паперовому збірнику праць конференції.

Участь у конференції можлива в очному та дистанційному форматах.

Дистанційним учасникам буде надано можливість виступити та відповісти на питання за допомогою відео-зв’язку.

Робочі мови конференції:: англійська, українська та російська.

Участь у конференції – безкоштовна.
Рус

  Восьмая международная конференция

«Новые информационные технологии в образовании для всех:

непрерывное образование» (ITEA-2013)

26-27 ноября 2013 г.

Киев, Украина

Восьмая международная конференция «Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное образование» (ITEA-2013) продолжает цикл научных мероприятий, организованных Международным научно-учебным центром информационных технологий и систем как Национальным координатором Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» при поддержке Национальной академии наук Украины, Министерства образования и науки Украины.

Основные направления конференции:

1.     Непрерывное образование: вызовы современного информационного общества.

2.     ИКТ в образовании для всех.

3.     Организационные и методологические аспекты непрерывного образования.

4.     Педагогические аспекты непрерывного образования.

5.     ИКТ в дошкольном и школьном образовании.

6.     Развитие системы обучения и переобучения специалистов.

На сайте конференции будет проводиться видеотрансляция выступлений в режиме реального времени. Посетители сайта смогут задавать вопросы докладчикам.

Тезисы докладов, видеозаписи выступлений и презентации будут размещены на сайте конференции.

Избранные тезисы будут опубликованы в бумажном сборнике трудов конференции.

Участие в конференции возможно в очном и дистанционном форматах.

Дистанционным участникам будет предоставлена возможность выступить и ответить на вопросы с помощью видео-связи.

Рабочие языки конференции: английский, украинский и русский.

Участие в конференции – бесплатное.

En

Eighth international conference

“New Information Technologies in Education for All:

Lifelong Learning” (ITEA-2013)

November 26-27, 2013

Kiev, Ukraine

Eighth international conference “New information technologies in education for all: Lifelong Learning” continues a series of scientific events organized by the International Research and Training Center for Information Technologies and Systems as a National Coordinator of the Intergovernmental UNESCO program “Information for all” supported by the National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine.

The main topics of the conference:
1. Lifelong Learning: challenges of the modern information society.
2. ICT in education for all.
3. Organizational and methodological aspects of Lifelong Learning.
4. Pedagogical aspects of Lifelong Learning.
5. ICT in pre-school and school education.
6. Specialists’ training and retraining system development.

Video broadcasts of the presentations will be available at the website of the conference. Visitors of the website will be able to send questions to the presenters.

Papers, slides and videos of the presentations will be published at the conference website.

Selected papers will be published in the conference proceedings.

Participation in the conference requires registration and is possible in on-site and distance formats.

Distant participants will have the opportunity to make their presentations and answer the questions through the video conferencing.

Working languages: English, Ukrainian and Russian.

Participation in the conference is free of charges.

If you have any questions, feel free to contact Conference secretariat.